גרסה אחרונה: 7 ביוני 2013

SPD מחויבת לשמירה על פרטיותך. למטרות חוקי ההגנה על נתונים, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH היא החברה השולטת בעיבוד הנתונים האישיים שלך באתר זה. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH והחברות המסונפות אליה נעזרות בצדדים שלישיים לשם הפעלת אתר זה, לרבות Peer 1 Hosting.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוג המידע הנאסף על-ידי SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, החברות המסונפות אליה וספקי צד שלישי הנשכרים על-ידי SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (להלן: "SPD") באתר זה (להלן: "האתר") ובעת ביצוע שירותים (להלן: "שירותים"), ואת האופן שבו SPD משתמשת במידע זה ומגנה עליו. הצהרה זו אף מיידעת אותך מה עליך לעשות אם אינך מעוניין/ת שהפרטים האישיים שלך (המוגדרים להלן תחת "איסוף פרטים אישים") ייאספו בעת שאת/ה מבקר/ת באתר או מבקש/ת שירותים, ובאופן שבו באפשרותך לגשת למידע שכבר מסרת, לתקנו, למחקו או להתנגד לשימוש עתידי בו.

הצהרה זו חלה אך ורק על האתר והשירותים הללו. היא אינה חלה על - ללא הגבלה - באנרים, מודעות ופרסומות או קידומי מכירות ש-SPD עשויה לממן או לקחת בהם חלק, באתרים הנמצאים בבעלות צדדים שלישיים. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר מדיניות פרטיות זו. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH תפרסם כאן כל הצהרה חדשה או מתוקנת, ואנו קוראים לך לבקר באזור זה לעתים קרובות כדי שהדברים יובאו לידיעתך.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו

עצם שימושך באתר זה, או, באם זמינים, בשירותים שחברת SPD מספקת (לדוגמה התקשרות למוקד Careline המופעל על-ידי עובדי SPD), מהווה הסכמה שלך לתנאי מדיניות הפרטיות הנוכחית, כפי שמתפרסמת באזור זה של האתר. כמו כן, על אתר זה ועל השירותים חלים תנאי שימוש.

אם אינך מסכים/ה עם תנאי כלשהו בהצהרה זו, נבקשך שלא לספק שום פרטים אישיים (המוגדרים להלן תחת "איסוף פרטים אישיים") באתר זה או בעת בקשת שירותים.

עליך לדעת כי אם תבחר/י שלא לספק פרטים אישיים, או אם אינך מסכים/ה לשימוש בפרטים האישיים שלך, ייתכן שלא תוכל/י לבצע פעולות מסוימות, לרבות, בין היתר, גישה לאזורים מסוימים באתר, השתתפות בהגרלה או בתחרות, בקשת דוגמיות, קבלת עלון חדשות בתגובה או מידע נוסף מאת SPD, לקבל גישה לשירותים ו/או לשלוח הודעות דוא"ל אל SPD.

איסוף פרטים אישיים הנמסרים מרצון

במדיניות פרטיות זו, "פרטים אישיים" פירושם מידע אישי המאפשר זיהוי, כגון שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, פרטי הבנק וכרטיס האשראי שלך, שם המסך שלך, תאריך לידתך, מידע על בריאותך, כתובת הדוא"ל שלך, וכן כל מידע אחר שניתן לעשות בו שימוש סביר כדי לזהותך באופן אישי.

בעת השימוש באתר זה או בשירותים, SPD עשויה לאסוף את הפרטים האישיים הללו בחלקם או במלואם. SPD לא תאסוף שום פרטים אישיים, אלא אם תספק/י פרטים אלה מרצונך החופשי.

במסירתך פרטים אישיים ל-SPD את/ה מאשר/ת ל-SPD להשתמש במידע זה, בהתאם למדיניות פרטיות זו. כלולה בזאת זכותך להגביל את השימוש שעושה SPD בפרטים האישיים שלך, כפי שמתואר בהצהרה זו, ולבקש גישה לפרטים האישיים ש-SPD אוספת באתר זה כדי לתקנם, להתנגד לשימוש עתידי בהם או למחוק אותם. (ראה/י "למי לפנות" להלן.). אם ברצונך להתנגד להמשך השימוש בנתונים שלך, שים/י לב שכל התנגדות כזו תחול רק ממועד זה והלאה, ותתייחס לשימוש עתידי בנתונים שלך, ולא לשימוש שכבר נעשה על-סמך הסכמתך הקיימת.

SPD אינה אוספת או שומרת בכוונה תחילה פרטים אישיים על ילדים שגילם פחות מ-18. אם קיימת אפשרות שילדך שלח אלינו מידע מבלי לציין את גילו האמיתי וברצונך שמידע זה יוסר, אנא פנה/י אלינו ונמחק אותו (ראה/י "למי לפנות" להלן).

כיצד SPD משתמשת במידע שלך 

כאשר את/ה מוסר/ת פרטים אישיים באתר זה, או כשאת/ה מבקש שירותים, SPD משתמשת בהם למטרה הספציפית שעבורה נאספו ואת/ה מסכים/ה לשימוש זה, לרבות, בין היתר, כדלקמן:

בעצם שימושך באתר זה ו/או בשירותים כלשהם, את/ה מסכים/ה ש-SPD תהיה רשאית לבקש מחברות המהוות צדדים שלישיים לעבד או לנתח את הנתונים שנאספו, לרבות הפרטים האישיים שלך, כדי להבין את צורכי הלקוחות ולשרת אותם.

אם תירשם/י כמנוי/ה לקבלת עלון מידע באמצעות הדוא"ל, או תבקש/י מידע מ-SPD, את/ה מסכים/ה כי SPD תשלח לך מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של SPD, ש-SPD סבורה שעשויים לעניין אותך, או תזמין אותך להשתתף במחקר, במבצע או בפעילויות אחרות הקשורות למוצרינו (לרבות, בין היתר, עדויות תמיכה במוצרינו). בכל עת מוקנית לך הזכות לבחור להפסיק לקבל פניות מ-SPD. (ראה/י "למי לפנות" להלן לקבלת פרטים כיצד לבטל את רישום המינוי.)

אם את/ה מבקש/ת מוצר או שירות מ-SPD, את/ה מסכים לשימוש שייעשה על-ידי SPD בפרטים האישיים שלך ולשיתופו עם ספקים ועם חברות צד שלישי לשם מילוי בקשתך (לרבות, בין היתר, כדי לאפשר משלוח של המוצר או השירות). SPD אינה מעניקה לספקים ולצדדים שלישיים אלה רשות להשתמש בפרטים האישיים שלך בכל צורה אחרת.

אם את/ה שולח/ת או מעלה תוכן כלשהו לאתר, את/ה מסכים/ה לשימוש בתוכן כזה, כפי שמתואר בתנאי השימוש.

שים/י לב שחברת SPD תשחרר את הפרטים האישיים שלך באם יידרש הדבר על-פי חוק, או בכפוף לצו חיפוש, הזמנה לדין או צו בית משפט. הפרטים האישיים שלך עשויים להיות נגישים לגורמי אכיפת חוק ולרשויות אבטחה, בכפוף לחוק המקומי בארצות מסוימות.

מידע נוסף ש-SPD עשויה לאסוף

אתר זה עשוי לאסוף ממך גם מידע שאינו מאפשר לזהותך באופן אישי. לדוגמה, SPD עשויה לעקוב אחר מידע בדבר התאריך והשעה שבהם מבקרים ניגשים לאתר שלנו, סוג דפדפן האינטרנט שבו הם משתמשים, והאתר שממנו הם התחברו לאתר, באמצעות קובצי Cookie.

"קובצי Cookie" הם חלקי מידע שהדפדפן שלך מאחסן בכונן הקשיח של המחשב. SPD עשויה להשתמש בקובצי cookie כדי לאסוף מידע במהלך ביקורך באתר, למשל מידע על האזורים באתר שבהם את/ה מבקר/ת והשירותים שבהם את/ה משתמש/ת באתר. SPD אוספת מידע זה כדי לסייע בהתאמה של האתר ושל מוצריה ושירותיה לצרכיך ולתחומי העניין שלך. ניתן להשתמש בקובצי Cookie גם כדי לסייע בזירוז שימושך באתר בעתיד. לדוגמה, האתר עשוי לזהות שמסרת פרטים אישיים מסוימים, ויוודא שלא תתבקש/י למסור את אותו מידע פעם נוספת. דפדפנים רבים מוגדרים מלכתחילה לאשר קובצי cookie באופן אוטומטי. אם תעדיף/י, באפשרותך להגדיר את הדפדפנים שלך כך שיסרבו לקובצי cookie, או ליידע אותך כאשר קובצי cookie נשלחים. המשמעות של סירוב לקובצי cookie באתר עשויה להיות שלא תוכל/י לבקר באזורים מסוימים באתר או לקבל מידע מותאם אישי במהלך הביקור בו.

כמו כן, SPD מנסה בעקביות לנסות לשפר את האופן שבו היא מקדמת את האתר שלה. כדי לסייע ל-SPD בכך, באפשרותה לאמוד את אפקטיביות הנוכחות באינטרנט על-ידי זיהוי המועד שבו ניגשת לאתר והדפים שעליהם לחצת בתוך האתר. ניתן להשתמש בנתונים הסטטיסטיים למדידת אתרים לשם התאמה אישית של חוויית האתר שלך, וכן לשם הערכת הנתונים הסטטיסטיים, בצורה אנונימית, על שימושך באתר. מידע על המחשב שברשותך, כגון כתובת ה-IP שלך (מספר המוקצה למחשב שלך בכל פעם שאת/ה גולש/ת באינטרנט), סוג דפדפן האינטרנט שבו את/ה משתמש וסוג מערכת ההפעלה הפועלת אצלך, עשוי אף הוא להיאסף ולהיות מקושר לפרטים האישיים שלך. פעולה זו מתבצעת כדי להבטיח שהאתר יעניק למבקרים בו את חוויית האינטרנט הטובה ביותר וייחשב בעיניהם כמשאב יעיל לקבלת מידע.

חלק מהדפים שבהם את/ה מבקר/ת עשויים גם לאסוף מידע על-ידי שימוש בתגיות פיקסל (מכונות גם "clear gifs"), שניתן לשתפו עם צדדים שלישיים אשר תומכים ישירות בפעילויות קידום המכירות ופיתוח האתר של SPD. לדוגמה, פרטי שימוש באתר אשר נוגעים לביקורים באתר עשויים להיות משותפים עם סוכנות פרסום המהווה צד שלישי, כדי לאפשר הכוונה טובה יותר של פרסומות באתר. המידע הנאסף באמצעות תגיות פיקסל אלה אינו מאפשר זיהוי אישי, על-אף שניתן לקשרו לפרטים האישיים שלך.

לבסוף, SPD עשויה לצרף את המידע שמסרת למידע אחר המוחזק בידי צדדים שלישיים או המתקבל מהם. SPD עושה זאת כדי לספק מוצרים ושירותים ממוקדים יותר, לשם מענה על צרכיך.

קישורים לאתרים אחרים

SPD עשויה לספק קישורים לאתרים אחרים כמחווה למשתמשים. עם זאת, SPD אינה אחראית לתוכן או לתפעול של אתרים אחרים אלה. אין באפשרותה של SPD לשאת באחריות על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים הללו, ואנו ממליצים לך לעיין ישירות במדיניות הפרטיות של אתרים אלה לפני השימוש בהם.

סוכנים וספקי שירותים

מעת לעת מעסיקה SPD חברות ועובדים אחרים לשם ביצוע פעולות בשמה בארצות אחרות. ייתכן שלגורמים אלה יהיה צורך בגישה לפרטים האישיים שלך, אולם אך ורק לשם ביצוע תפקידיהם.

העברת מידע אל מחוץ לארץ מגוריך

כל המידע שאת/ה מוסר/ת עשוי להיות מועבר אל מחוץ לארץ מגוריך, לידי SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, לחברות המסונפות אליה או לחברות צד שלישי אשר נשכרו על-ידי SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, החברות המסונפות אליה והספקים שלהן. חברות צד שלישי אלה כוללות חברות מתחום ה-Peer 1 Hosting בבריטניה, צרפת, קנדה וארצות הברית.  בעצם שימושך באתר זה ו/או בשירותים את/ה מסכים/ה להעברה זו של פרטיך האישיים ממדינה למדינה.

אבטחת מידע

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH והחברות המסונפות אליה נוקטות אמצעי זהירות סבירים כדי לשמור על אבטחת הפרטים האישיים שלך. הגישה אל כל המידע המאפשר זיהוי אישי היא מוגבלת, כרוכה בהזנת סיסמה ומוגנת מהעולם החיצוני באמצעות חומת אש, כדי למנוע גישה בלתי מורשית, שינוי או ניצול לרעה. למרות שאף אמצעי אבטחה אינו מסוגל להעניק הגנה מלאה לחלוטין, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH והחברות המסונפות אליה הנהיגו כללי מדיניות אבטחה שמטרתם להבטיח, עד כמה שניתן, את אבטחת ושלמות כל המידע שלנו, לרבות פרטיך האישיים.

למי לפנות

אם יש לך הערות או שאלות על מדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך לדווח על הפרות כלשהן של מדיניות הפרטיות או לבקש גישה, תיקון או מחיקה של הפרטים האישיים שלך, אנא פנה/י בכתב אל:SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel at 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, או בדוא"ל לכתובת privacy@spdspark.com.

אם יש לך שאלות הקשורות למוצר, אנא פנה/י אל מוקד Careline. המוקד מופעל על-ידי חברה המסונפת ל-SPD, ‏SPD Development Company Limited בבריטניה. פרטי יצירת הקשר עם מוקד Careline מופיעים באתר המותאם לארץ מגוריך, תחת סעיף יצירת הקשר. אנא התכונן/י למסור את מספר האצווה המופיע על אריזת המוצר. השיחות למוקד Careline עשויות להיות מנוטרות או מוקלטות לצורך בקרת שירות, וייתכן שנתונים אישיים שלך ייאספו כפי שתואר לעיל.

אנו מודים לך על ביקורך באתר שלנו.