אנא קראי תנאי שימוש אלה לפני השימוש באתר ובשירותים כלשהם. אלה מסדירים את השימוש שלך באתר, בכל החומרים בו ובשירותים שלנו

גרסה אחרונה: 14 ביוני 2013

כללי

אתר אינטרנט זה (להוציא האתרים המקושרים) (להלן: "האתר") נמצא בבעלותה ותחת שליטתה של חברת SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (להלן: SPD), אשר הוקמה בשווייץ. הוא מופעל בשם SPD על-ידי צדדים שלישיים. בנוסף לכך רשאית חברת SPD, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפוך חלק מהשירותים לזמינים בארצות מסוימות (למשל מוקד Careline) (להלן: "השירותים"). זמינות ותוכן השירותים משתנים ממדינה למדינה. תנאי שימוש אלה יחולו גם על הערוץ של Clearblue באתר youtube.com ועל כל הפניה לאתר שיכלול ערוץ זה.

עצם גישתך לאתר זה ולשירותים כלשהם מהווה הסכמה שלך לתנאי שימוש אלה, בגרסתם העדכנית ביותר, כפי שתפורסם מעת לעת באזור זה של האתר. לפיכך עליך לעיין בתנאי שימוש אלה, מאחר שייתכן שיחול בהם שינוי מאז ביקורך האחרון. ייתכן שיחולו תנאים נוספים על השירותים.

ניתן לגשת אל האתר והשירותים מארצות שונות בעולם. מאחר שבכל אחת מהארצות הללו עשויים להיות חוקים השונים מאלה של שווייץ, גישתך לאתר ולשירותים מעידה על הסכמה שלך לתנאים אלה, ובנוסף להם גם לעובדה שחוקי שווייץ יחולו בלעדית על כל העניינים שיתעוררו בהקשר לשימוש באתר ובשירותים ולתוכן שלהם. את/ה אף מסכים/ה ומשלים/ה עם סמכות השיפוט הלא ייחודית של בתי המשפט של ז'נבה, שווייץ, בכל הנוגע לעניינים אלה. אם אינך מסכים/ה לתנאי שימוש אלה, אנא הימנע/י מהשימוש באתר ובשירותים כלשהם שלנו.

זמינות המוצרים

כל התייחסות למוצר או לשירות באתר זה, או בעת אספקת שירותים, אינה מהווה הצעה למכור או לספק מוצר או שירות אלה. אתר זה עשוי להתייחס למוצרים שעדיין לא נרשמו או אושרו במדינה נתונה. אנא התייעץ/י עם רוקח מקומי בדבר המוצרים הזמינים בארצך. לפני הרכישה יש לפנות לקבלת ייעוץ ספציפי בנוגע לזמינות ולהתאמה של כל מוצר או שירות מסוימים. תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.

הגבלת חבות

האתר, כל המידע והחומרים הקשורים הכלולים בו, וכל המידע והחומרים הקשורים הניתנים כחלק מהשירותים, מסופקים "כמות שהם" למטרות מידע כללי בלבד. אין להסתמך עליהם לשום מטרה ספציפית; בנוסף, לא ניתנים שום מצג, אחריות או התחייבות, מפורשות או במרומז, לפיהם מידע זה מדויק, עדכני, שלם, מספק או מתאים. עליך להשתמש בשיקול דעתך הבלעדי להערכת המידע המסופק באתר ובשירותים שלנו, ושימושך בהם מהווה הסכמה לסיכון הנובע מכך שאפשרות לכך שמידע זה אינו מדויק, עדכני, שלם, מספק או מתאים לצרכיך ולדרישותיך.

עליך לפנות תמיד למטפל רפואי מוסמך לקבלת ייעוץ רפואי, ולקרוא בעיון ובאופן מלא את התוויות שעל האריזה ואת עלון ההוראות של כל מוצר לפני השימוש. שום פריט מידע הכלול באתר זה, בחומרים ו/או בשירותים המסופקים על-ידי SPD, החברות המסונפות אליה וספקי שלהן המהווים צדדים שלישיים, אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי או לבדיקה רפואית על-ידי מטפל רפואי מוסמך. SPD והחברות המסונפות אליה אינן עוסקות ברפואה ואינן מספקות שירותים רפואיים או ייעוץ רפואי. 

חברת SPD והחברות המסונפות אליה, וכן ראשיה, עובדיה או סוכניה, לא ישאו בשום חבות בגין אובדן, נזק או עלות שיתעוררו כתוצאה מהגישה אל או מהשימוש באתר זה, במידע או בחומרים כלשהם הכלולים בו, או בכל אתר אחר המקושר אליו, ובכל השירותים, לרבות, בין היתר, כל אובדן של רווחים - ישיר, עקיף או תוצאתי, או נזקים עונשיים (אפילו אם נודע ל-SPD ולחברות המסונפות אליה, לראשיה, לעובדיה או לסוכניה על אפשרות לנזקים כאלה).

SPD שומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי או תיקון, ו/או להשעות את הגישה, לאתר זה ו/או לשירותים, כל אימת שתחליט SPD שהדבר מתאים, ומבלי ליידע על כך. ייתכן שאתר זה ו/או השירותים לא יהיו זמינים מעת לעת בשל כשלים ברשת, בתוכנה, בחומרה או אצל ספקים המהווים צדדים שלישיים, וכן בשל פעולות עדכון או פיתוח. SPD לא תישא בחבות במקרה שהאתר ו/או השירותים לא יהיו זמינים בזמן כלשהו או לתקופה כלשהי, לרבות, בין היתר, בגין נזקים שיתעוררו כתוצאה מהיעדר-זמינות זה.

זכותה של SPD להשתמש בתוכן שנשלח על-ידי המשתמש/ת

בחלקים שונים של האתר ייתכן שתוזמן/י להעלות או לשתף פרטים אישיים (שם, מקום מגורים, כתובת דוא"ל, טלפון, מידע רפואי, תאריך לידה, וכו'), סיפורים, תמונות, עצות שימושיות, תגובות, רעיונות, שאלות, שיטות פעולה או פרטים דומים)  (להלן: "תוכן").

בעשותך כן הנך מסכים/ה לשימוש הפטור מתשלום, הבלתי מוגבל והבינלאומי, שיעשו חברת SPD, החברות המסונפות אליה והצדדים השלישיים שמונו על-ידה, להכללה באתר או בכל חומר אחר, בכל צורה שהיא (אמצעים דיגיטליים, דפוס, מדיה חברתית וכו'), למטרות קידום מכירות או למטרות אחרות.

SPD והחברות המסונפות אליה יהיו רשאיות, על-פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה וללא הודעה, להשתמש, לא להשתמש, להסיר, למחוק, להפיץ, לחשוף, להעתיק, לשנות, לערוך, להתאים, ליצור עבודות נגזרות, להציג בציבור ולתרגם כל תוכן כזה ללא הגבלה, וכן להרשות לגורמים אחרים לבצע את אותן פעולות. בנוסף לכך רשאית SPD להשתמש, ללא תשלום, בכל רעיון, המשגה, עצה שימושית, עיצוב או טכניקה הכלולים בתוכן כזה, לכל מטרה שהיא, לרבות, בין היתר, פיתוח, ייצור, תכנון ושיווק של מוצרים ופריטים אחרים המרכיבים רעיונות, המשגות, עצות שימושיות, עיצובים או טכניקות שכאלה.

אם תבטל/י את הסכמתך, תנאי זה יחול רק לאחר שחברת SPD תקבל את ביטול הסכמתך, ויהיה רלוונטי לכל שימוש עתידי בהסכמה, להוציא כל החומרים שנוצרו ונמסרו קודם.

מעת לעת מעדכנת SPD את האתר בתוכן חדש. SPD שומרת לעצמה את הזכות לבחור איזה תוכן יחשב על-ידה כמתאים ביותר לפרסום, ואינה יכולה להעניק שום אחריות לכך שהתוכן שמסופק על-ידך "יעלה לאוויר" ויהיה זמין לצפייה, באתר או בכל מקום אחר.

בעת בקשת שירותים (למשל מוקד Careline), ייתכן שתוזמן/י לשתף פרטים אישיים, כגון שם, מקום מגורים, כתובת דוא"ל, טלפון, מידע רפואי, תאריך לידה וכו' (להלן: "פרטי שירות"). בעצם שיתופך את פרטי השירות הללו הנך מסכים/ה כי SPD, החברות המסונפות אליה וחברות צד-שלישי אחרות ישתמשו במידע זה כדי למלא את בקשתך. כמו כן, בעת בקשת שירותים, ייתכן גם שתוזמן/י לשתף תוכן שאת/ה חופשי/ה לאשר או לדחות, ללא כל השפעה על השירותים שביקשת. אם תאשר/י שיתוף תוכן, יחולו התנאים שלעיל המתייחסים לתוכן.

התנהלות המשתמש/ת

בעצם שימושך באתר ובשירותים הנך מסכים/ה לכך שכל המידע שתספק/י יהיה אמיתי ומדויק. שליחת מידע שלא על-פי בקשה, כגון שאלות, תגובות או הצעות, בין אם דרך האתר ובין אם באמצעי תקשורת אחר, לא תיחשב כסודית. לחברת SPD ולחברות המסונפות אליה לא תהיה כל חבות כלפיך, מכל סוג שהוא, בכל הנוגע למידע כזה.

את/ה מסכים/ה שכל התוכן הנשלח או המפורסם על-ידי לא יפר או יפגע בזכויות של אף אדם אחר, ושלא יכיל דברי דיבה, השמצות, גסויות או חומר בלתי חוקי. כל התוכן המתפרסם באתר עשוי להיות בפיקוח. SPD שומרת לעצמה את הזכות להסיר מיידית כל תוכן אשר, על-פי שיקול דעתה הסביר, מכיל דברים שיש בהם משום הוצאת דיבה, השמצה, גסויות, הונאה, הפרת זכויות של אדם כלשהו, שנאה או תוכן מעורר התנגדות או בלתי חוקי אחר, על-פי החוק החל.

זכויות קניין רוחני

Copyright ©2008-2013 SPD. כל הזכויות שמורות. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני על כל הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, הצליל, התוכנות, 'המראה והתחושה' הכלליים, וחומרים אחרים באתר זה ובכלל החומרים של SPD, שייכות ל-SPD ולחברות המסונפות אליה (להוציא כל התכנים השייכים לצדדים שלישיים, אשר מזוהים ככאלה), או שהוכללו ברשות הבעלים המתאימים.

הנך רשאי/ת לגלוש באתר זה ולהעתיק קטעים ממנו (למעט תוכן של צדדים שלישיים, אשר מזוהה ככזה) באמצעות הדפסה, הורדה לדיסק קשיח, והפצה לאנשים אחרים לשם שימוש ביתי, אישי ולא מסחרי. שימוש זה יהיה, בכל מקרה, למטרות קבלת מידע בלבד, וההודעה שלעיל על זכויות יוצרים תופיע על כל העותקים, עם הפניה לתנאי השימוש.

אין למכור או להפיץ שום עותק של שום חלק של האתר למטרת רווח מסחרי, ואין לשנות תוכן זה או לשלבו בשום עבודה או פרסום אחרים, בין אם בעותק מודפס ובין אם אלקטרונית, ובכלל זאת פרסום באתר אחר.

שום פרט באתר זה לא יפורש, בהשתק, במרומז או באופן אחר, כמתן זכות או רישיון כלשהם לשימוש בתוכן המוגן בזכויות יוצרים, בפטנטים, בסימני מסחר, בסימני לוגו ובסימני שירות של SPD.‏ SPD מגינה על זכויות הקניין הרוחני שלה בכפוף לחוק החל.

סימני מסחר

כל סימני המסחר, סימני השירות וסימני הלוגו המוצגים באתר זה נמצאים בבעלות SPD או החברות המסונפות אלה, או נמצאים בשימושן ברישיון, וכל הזכויות להן שמורות. מבלי להגביל, אלה כוללים את השם "SPD" ואת הלוגו ושמות המוצרים, לרבות PERSONA®‎‏, Clearblue®‎‏, Clearplan®‎‏, Conception Indicator™‎‏, Intima™‎ ו-Wish for a Baby™‎ (מכונה גם Kinderwunsch™‎ ו-Envie d'un Bébé™‎). שימוש בלתי מורשה בכל סימן מסחר, סימן שירות או לוגו, אסור בתכלית.

אתרים מקושרים

במקומות שונים באתר ייתכן שיוצעו לך קישורים אוטומטיים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אשר רלוונטיים לנושא המסוים בו עוסק האתר. אין הדבר מרמז על כך ש-SPD מקושרת לאתרים אלה או לבעליהם או מאשרת אותם. למרות ש-SPD מקווה שתגלה/י עניין באתרים אלה, SPD והחברות המסונפות אליה, וכן ראשיה, עובדיה או סוכניה, לא ישאו בכל חבות או אחריות על אתרים של צדדים שלישיים, על המידע הכלול בהם או על זמינותם.

מידע אודותיך ואודות ביקוריך באתר ובשירותים

אנו מעבדים מידע אודותיך בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו. עצם שימושך באתר ובשירותים מהווה הסכמה מצדך לעיבוד כזה ולשימוש במידע שלך, לרבות פרטים אישיים, בכפוף למדיניות זו.

וירוסים, פריצות והתקפות אחרות

נאסר עליך לנצל לרעה את האתר שלנו להחדרת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות או חומרים אחרים אשר גורמים לנזק או לפגיעה טכנולוגית. אסור לך לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר שלנו, או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המקושרים לאתר שלנו.

הפרת התנאי שבסעיף זה מהווה עבירה פלילית. אנו נדווח על הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות, ונשתף פעולה עם רשויות אלו על-ידי חשיפת זהותך בפניהן. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר שלנו תופסק באופן מיידי.

SPD, החברות המסונפות אליה וספקים של צדדים שלישיים לא ישאו בחבות בגין שום אובדן או נזק שייגרמו בעקבות מתקפת מניעת שירות, וירוסים או חומר מזיק טכנולוגית אחר, אשר הופצו ועשויים להשפיע על ציוד המחשב שלך, תוכניות מחשב, נתונים או חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, כתוצאה מהשימוש שלך באתר שלנו או מהורדת חומרים שפורסמו באתר שלנו, או מכל אתר אינטרנט אחר המקושר לאתר.

נתיקות

עד כמה שסעיפים כלשהם בתנאי שימוש אלה אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, סעיפים אלה יופרדו ויימחקו מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את הסעיפים הנותרים.

למי לפנות

אם יש לך הערות או שאלות על תנאי שימוש או מדיניות פרטיות אלה, או אם ברצונך לדווח על הפרות כלשהן של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות או לבקש גישה, תיקון או מחיקה של הפרטים האישיים שלך, אנא פנה/י בכתב אל:SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel at 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, או בדוא"ל לכתובת privacy@spdspark.com.

אם יש לך שאלות הקשורות למוצר, אנא פנה/י אל מוקד Careline. המוקד מופעל על-ידי חברה המסונפת ל-SPD, ‏SPD Development Company Limited בבריטניה. פרטי יצירת הקשר עם מוקד Careline מופיעים באתר המותאם לארץ מגוריך, תחת סעיף יצירת הקשר. אנא התכונן/י למסור את מספר האצווה המופיע על אריזת המוצר. השיחות למוקד Careline עשויות להיות מנוטרות או מוקלטות לצורך בקרת שירות, וייתכן שנתונים אישיים שלך ייאספו כפי שתואר לעיל.

אנו מודים לך על ביקורך באתר שלנו.